رومن

افزایش وزن روزانه(گرم)367
وزن هفتاد روزگی نر تک قل(کیلوگرم)28,7
وزن سی روزگی نر تک قل(کیلو گرم)12,8
تعداد بره به دنیا آمده در هر زایمان2,1
وزن میش بالغ(کیلو گرم)70-80
,وزن قوچ بالغ(کیلو گرم)90-100

گوسفند رومن یا INRA401 از طریق برنامه اصلاح نژادی توسط INRA (انستیتوی تحقیقات کشاورزی ملی فرانسه) از سال 1963 شروع شد تا چندقلوزایی گله ملی گوسفند فرانسوی را بهبود بخشد. INRA 401 از ترکیب رومانوف (به دلیل ویژگی چند قلوزایی آن) و بریچون دو چر (به خاطر کیفیت تولیدات گوشتی آن) ایجاد شد.

نژاد رومن خصوصیات این دو نژاد را ترکیب می کند. چندقلوزایی آن بالا است، با میانگینی مابین 2 الی 3/2 مورد در هر فصل. کیفیت های مادری این حیوان، پرورش آن را آسان می سازد: توانایی های شیرخوری خوب، رفتارهای مادری بسیار توسعه یافته (بره آوری آسان و قبول کردن آن به فرزندی...). این نژاد ظرفیت طبیعی خوبی برای بره آوری در خارج از فصل دارد که اجازه می دهد در طول سال بدون استفاده از مداخلات هورمونی تولیدمثل کنند.

سرسختی های این نژاد او را قادر می سازد تا در بیشتر نواحی (سرزمین های پست و بلند، فلات های خشک) و سیستم های مزرعه داری (مرتعی، نیمه مرتعی، آغل، ییلاق و قشلاق کردن) فرانسه پروش یابد.

غیر از مراقبت با مدیریت تغذیه در اواخر بارداری تا اوایل شیرخواری، پرورش رومن به ملزومات خاصی نیاز ندارد.

انتخاب

اهداف انتخاب بر بهبود خصوصیات مادری (تثبیت دوقلوزایی در 2 بار بعد از فحلی، بهبود توانایی های شیرخوری و باروری) و توانایی های تولید گوشت ( رشد، ترکیب، بازده لاشه)، همچنین مقاومت در برابر بیماری اسکریپی متمرکز است.