واحد پشرت

نام واحد: پشرت

مکان: مازندران

دام: بز شیری و گوسفند

نوع پرورش/ظرفیت: 10000 راس داشتی و مولد

محصولات اصلی: شیر بز - دام آماده پروار

وضعیت: در حال احداث