واحد سعدآباد

نام واحد: سعد آباد

مکان: تهران

دام: بز شیری و گوسفند

نوع پرورش/ظرفیت: 5000 راس داشتی و مولد

محصولات اصلی: شیر بز- دام آماده پروار

وضعیت: در حال بهره برداری