واحد ابهر

نام واحد: ابهر

مکان: زنجان-ابهر

دام: دام ترکیب نژادی

نوع پرورش/ظرفیت: 3000 راس داشتی و مولد

محصولات اصلی: دام مولد - دام آماده پروار

وضعیت: آماده بهره برداری