واحد نمین

نام واحد: نمین

مکان: اردبیل

دام: بز شیری و گوسفند

نوع پرورش/ظرفیت: 10000 راس داشتی و مولد

محصولات اصلی: شیر بز- دام آماده پروار

وضعیت: در حال احداث