1396/11/23 18:00:36

کارشناس شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر در این یادداشت ضرورت تدوین استراتژی اصلاح نژاد را تبیین می‌کند.

http://www.news-kowsar.ir/fa/news/209/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C