1399/11/20 10:19:11

#آگهی_مزایده_عمومی
شرکت اجداد سپیدان کوثر در نظر دارد نسبت به فروش #کود_گوسفندی خشک (پوسیده) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

#آگهی_مزایده_عمومی
شرکت اجداد سپیدان کوثر در نظر دارد نسبت به فروش #کود_گوسفندی خشک (پوسیده) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد #مزایده به دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند:
09378654062
02166426779