1399/02/18 23:09:32

رکورد چربی و پروتئین در شیر تولیدی سانن و آلپاین مزرعه اجداد سپیدان کوثر

سانن و آلپاین دو نژاد برتر بز شیری دنیا هستند که در مزارع اجداد سپیدان کوثر در حال تولید و پرورش می باشند. باتوجه به دانش و تخصص همکاران در مزرعه و فعالیت های تحقیقاتی و عملیاتی در راستای جهش تولید و استفاده از ظرفیت تولیدی این نژادها، میزان رکورد چربی و پروتئین در شیر تولیدی از این دو نژاد در فروردین ماه ۱۳۹۹ به ترتیب به ۶ و ۴/۵ درصد رسید.