1399/02/22 09:54:09

دعوت به همکاری
شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز در مزرعه تازه تاسیس خود در شهرستان ابهر استان زنجان بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
کادر اجرایی: مدیر اجرایی، دامپزشک و تکنسین دامپزشکی، کارشناس دامپرروی و کارگر ماهر
کادر اداری: مسئول آمار و دفتر

www.ajdadesepidan.com
@ajdadesepidan
02166426737
02166426779
09921902067