1399/12/25 11:31:09


تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل عزیز مجمتع تولیدی اجداد سپیدان کوثر در افتتاحیه پروژه ۱۸هزار راسی دام پرتولید غرب کشور


تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل عزیز مجمتع تولیدی اجداد سپیدان کوثر در افتتاحیه پروژه ۱۸هزار راسی دام پرتولید غرب کشور