1399/11/24 16:44:39

شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش 400 تن کاه (گندم و جو) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده تا تاریخ 30/11/1399 با شماره تلفن 66426737-021 و 09191561773 تماس و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 مورخ 02/12/1399 تحویل شرکت نمایند. شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

آگهی مزایده عمومی

شرکت تولیدی اجداد سپیدان کوثر (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش 400 تن کاه (گندم و جو) از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده تا تاریخ 30/11/1399 با شماره تلفن 66426737-021 و 09191561773 تماس و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 مورخ 02/12/1399 تحویل شرکت نمایند. شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار می باشد.